Philadelphia Stories, Frida Kahlo, Mexico
Philadelphia Stories, Frida Kahlo, Mexico
Philadelphia Stories, Young Margaret Mead, U.S.
Philadelphia Stories, Young Margaret Mead, U.S.
Rebecca Lolosoli, Kenya
Rebecca Lolosoli, Kenya
Malala Yousafzai, Pakistan
Malala Yousafzai, Pakistan
Philadelphia Stories, Frida Kahlo, Mexico
Philadelphia Stories, Young Margaret Mead, U.S.
Rebecca Lolosoli, Kenya
Malala Yousafzai, Pakistan
Philadelphia Stories, Frida Kahlo, Mexico
Philadelphia Stories, Young Margaret Mead, U.S.
Rebecca Lolosoli, Kenya
Malala Yousafzai, Pakistan
show thumbnails